Koppel tactische besluiten aan operationele uitvoerbaarheid

[onbekend]   |   June 17, 2013   |   Zorg   |  

Steeds meer ziekenhuizen starten met een Tactische Planningsoverleg om op de middellange termijn meer sturing te geven aan hun bedrijfsvoering en planning. Een goede ontwikkeling om het gat tussen strategische besluitvorming en de operationele werkvloer te dichten. Ook helpt aandacht voor planning op tactisch niveau om steeds meer integraal te plannen: in plaats van een planning per afdeling, ontstaat er zo overzicht over de gehele keten van polikliniek via diagnostiek en OK tot ontslag. Hoewel deze ontwikkeling in veel ziekenhuizen nog in de kinderschoenen staat, merken de huizen die er wél aandacht aan besteden dat een goede link tussen tactische besluiten en operationele uitvoerbaarheid essentieel is. Dan is er veel winst mee te behalen.

Op 13 juni 2013 organiseerde EyeOn een Ronde Tafelbijeenkomst voor haar kennisnetwerk van ruim dertig ziekenhuizen over dit onderwerp. In een mix van theoretische achtergrond en praktijkvoorbeelden schetsten de verschillende sprekers een goed beeld van de huidige stand van zaken, de voordelen die dit al oplevert, de uitdagingen die er nog liggen, en een vooruitblik naar de toekomst.

Edward Versteijnen (EyeOn) trapte af met een overzicht van de resultaten uit de voorbereidende interviews voor deze dag. Een aantal ziekenhuizen uit het kennisnetwerk past met succes vormen van volume-flexibiliteit en mix-flexibiliteit toe om mee te kunnen ademen met de zorgvraag. Daarbij blijft het gebrek aan recente stuurinformatie wel een uitdaging om snel te kunnen inspelen, of zelfs vooruit te kunnen kijken.

Leo Berrevoets (UMC St Radboud) gaf voor dat laatste een goed praktijkvoorbeeld: door een heldere definitie van warme bedtijd als eenheid voor de ligduur, en een interne benchmark van de verpleegafdelingen hierop, kan inzicht verkregen worden in de verschillende prestaties binnen het UMC. Zo kunnen deze afdelingen ook operationeel aan de slag om hun processen te verbeteren.

Bart Veltman (ORTEC) gaf een bloemlezing uit het werk van zijn promovendus Egbert van der Veen (Universiteit Twente/ORTEC), die onderzoekt hoe verschillende eenvoudige wiskundige algoritmes kunnen helpen bij het laten aansluiten van de personele bezetting van verpleegafdelingen bij de verwachte vraag naar zorg. Door de jaarurensystematiek, waarbij uren van verplegend personeel flexibel over het jaar ingezet kunnen worden, optimaal te benutten kan al veel beter aangesloten worden bij de behoefte. Een wiskundig model helpt hierbij. Egbert van der Veen promoveert in het najaar van 2013 op dit onderwerp.

Tot slot van de dag gingen de deelnemers zelf met een casus aan de slag: hoe kan het beperkte aantal spreekkamers op een polikliniek het best verdeeld worden over de specialismen, artsen of RVE’s? Zij kwamen met creatieve oplossingen en deelden best-practices over het proces en de organisatorische consequenties van dit operationele toewijzingsvraagstuk n.a.v. een beslissing op tactisch niveau.

De presentaties van deze Ronde Tafelbijeenkomst zijn hieronder te downloaden.


Updates: 12
Projecten: 3

More updates:

  • Koen Koolen:
      Er zijn nog geen updates van deze auteur gepubliceerd.
Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon