Prestatiemanagement

Prestatiemanagement is de verbindende schakel in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Zijn we met de goede dingen bezig? Behalen we de gestelde doelen? Waar moeten we bijsturen? Bij prestatiemanagement gaat het om het definiëren en meten van prestatie-indicatoren (KPI’s), maar ook om het beschikbaar en beheersbaar maken van deze gegevens. Het nemen van besluiten op basis van de gerapporteerde prestaties is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Goede prestatie-indicatoren allemaal gekoppeld aan de strategie van de organisatie. Met name voor zorglogistieke indicatoren geldt dat ze direct en snel uit registratiesystemen te halen moeten zijn. Betrek zowel patiënt(organisaties) als artsen en medisch personeel bij bepalen van de juiste indicatoren. De overlegstructuren moeten zo ingericht zijn, dan goed en snel besluiten genomen kunnen worden op basis van de indicatoren.

Prestatie-indicatoren zijn er voor verschillende doelen:

  • Interne en externe verslaglegging.
  • Meten van voortgang ten opzichte van de (strategische) doelen.
  • Beïnvloeden van gedrag.

EyeOn aanpak
EyeOn heeft met de KVD-scan een krachtig kwantitatief instrument ontwikkeld dat helpt de juiste prestatie-indicatoren (KPI’s) te koppelen aan de strategie, door middel van het bepalen van de Key Value Drivers (KVD) van de organisatie. Zo garandeert EyeOn dat elke KPI die gedefinieerd wordt, daadwerkelijk bijdraagt aan de voortgang op de strategische doelen. Lees meer over de KVD-scan.

EyeOn heeft veel ervaring met het maken van performance dashboards en management rapportages. Lees meer over Management Reporting excellence.

Share this page  LinkedIn icoon Twitter icoon Facebook icoon